WIKI

สิ่งที่ห้ามขอในวันพระ เทวดาไม่สนับสนุน วิธีดึงดูดความร่ำรวย ทำได้ตามนี้เห็นผลทันตา ไม่อยากให้คนเกลีย | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ รูปวันพระสวยๆ

สิ่งที่ห้ามขอในวันพระ เทวดาไม่สนับสนุน วิธีดึงดูดความร่ำรวย ทำได้ตามนี้เห็นผลทันตา ไม่อยากให้คนเกลีย | ข่าวทั่วไปรายวัน

ดูเลย

READ  FULL EP.9 เจ๊คิ้มชิมช่วยชาติ l ปิงปองลูกคำพูดแบบนี้ \"พี่คะให้กลืนเลยเปล่า\" สาบานนะว่าอาหาร !! | ยาแก้แพ้อาหารทะเล เซเว่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รูปวันพระสวยๆ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: เรา การกระทำ

สิ่งที่ห้ามขอในวันพระ เทวดาไม่สนับสนุน วิธีดึงดูดความร่ำรวย ทำได้ตามนี้เห็นผลทันตา ไม่อยากให้คนเกลีย และรูปภาพที่เกี่ยวข้องรูปวันพระสวยๆ

สิ่งที่ห้ามขอในวันพระ เทวดาไม่สนับสนุน วิธีดึงดูดความร่ำรวย ทำได้ตามนี้เห็นผลทันตา ไม่อยากให้คนเกลีย
สิ่งที่ห้ามขอในวันพระ เทวดาไม่สนับสนุน วิธีดึงดูดความร่ำรวย ทำได้ตามนี้เห็นผลทันตา ไม่อยากให้คนเกลีย

รูปวันพระสวยๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เรื่องราวประสบการณ์แปลกๆ เรื่องลึกลับหรือเรื่องของกรรมที่ตัวเองหรือคนรอบข้างหรือได้ยินมา มาพูดคุยและถ่ายทอดกันเพื่อจะได้ฟังกัน ทั้งเพื่อความบันเทิงและเป็นคติเตือนใจ ทำให้คนเกรงกลัวที่จะละเว้นจากบาป ต่อด้วยเครปชั้นเยี่ยม ฉันอานนท์สามารถพูดคุยทักทายและสนับสนุนกันได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจอานนท์เล่าเรื่องเฟสบุ๊คส่วนตัวของเขา เครดิต: outro : เพลงประกอบภาพยนตร์ The Evening of Departure โดย ทวิน มิวสิคคอม ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต Creative Commons Attribution (ศิลปิน: #Anon เล่าเรื่อง #knowledge #morality .

READ  เพลง ก เอ๋ย ก ไก่ แบบดั้งเดิม | พร้อมฝึกอ่านทีละตัว รวมเพลงเด็กอนุบาล 1 ชม By KidsMeSong | เรียน ครู ปฐมวัย ดี ไหม
READ  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร วิชาการศึกษา อัพเดท 2563 คลิปที่ 1 | ตัวอย่างการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://honvietnam.com/
แบ่งปันที่นี่

#สงทหามขอในวนพระ #เทวดาไมสนบสนน #วธดงดดความรำรวย #ทำไดตามนเหนผลทนตา #ไมอยากใหคนเกลย.

dhamma,Buddha,Religion,god,น่ากลัว,เรื่องแปลกๆ,เรื่องเล่า,นิทาน,ลึกลับ,อาจารย์ยอด,เดอะช็อค,เดอะโกส,พญานาค,ตำนาน,เรื่องผี,สารคดี,ฟังก่อนนอน,ฟังเพลินๆ,นอนหลับง่าย,อานนท์ เล่าเรื่อง,เรื่องเล่าอานนท์,เรื่องเล่ายาวๆ,นิทานยาวๆ,ทำบุญ,สวดมนต์,ไหว้พระ,แผ่เมตตา,นั่งสมาธิ,สมาธิ,กรรมฐาน,วิปัสสนา,คำสอน,เทศนา,ธรรมะ,ศาสนา,พุทธศาสนา,พระพุทธเจ้า,พระอาจารย์,พระมหา,อาจารย์สมภพ,พุทธวจนะ,บาป,บุญ,สวรรค์,เทวดา,นิพพาน,พระไตรปิฏก,หวย,ดูดวง,เจ้ากรรมนายเวร,เวรกรรม,กฏแห่งกรรม,การใช้ชีวิต,คติธรรม,ข้อคิด,ร่ำรวย.

สิ่งที่ห้ามขอในวันพระ เทวดาไม่สนับสนุน วิธีดึงดูดความร่ำรวย ทำได้ตามนี้เห็นผลทันตา ไม่อยากให้คนเกลีย.

รูปวันพระสวยๆ.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ รูปวันพระสวยๆ ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

NGỌC KHANG

Xin chào các bạn, mình là Ngọc Khang, là admin chính của website này, mình rất vui khi có thể chia sẻ những đam mê của mình cùng với các bạn. Những thông tin mình cập nhật luôn hướng đến cập nhật thông tin cho các bạn, nếu có bất kì vấn đề hay góp ý gì các bạn liên hệ với mình nhe.

Related Articles

23 Comments

 1. #สำหรับผู้ไม่สะดวกรับฟังด้วยเสียง
  โบຣาณถือ 4 ข้อ ທี่ห้ า มขอในวันພຣະ

  เທวดาไม่สนับสนุน จากดีจະกลายเป็นຣ้ า ย

  สำหຣับวันนี้ขอหยิบเຣื่องຣาวของกาຣไหว้ພຣะ ซึ่งกาຣไหว้ພຣะนั้นเป็นกาຣแสดงความศຣัທธา และคนไທยก็มักจะขอພຣທุกคຣั้งในขณะไหว้ພຣะ

  แຕ่คุณຣู้ไหมว่ากาຣไหว้ພຣะนั้นจะมีอยู่หลายข้อທี่โบຣาณถือว่าห้ า มขอພຣ ขณะไหว้ພຣะ

  เພຣาะแທนທี่คุณจะสมหวังแຕ่กลับเจออุ ปส ຣ ຣ คแທน สำหຣับข้อห้ า มທั้ง 4 ข้อທี่โบຣาณห้ า มไว้ในขณะไหว้ພຣะ นั่นก็คือ

  1. ไม่ขอให้ถูกห ว ยຣ ว ยเเชຣ์ หากขอแล้วພຣะທ่านให้โลกนี้คงมีแຕ่คนຣ่ำຣ ว ยหากจะขอจงขอให้ຕนและผู้คนมีสຕิปัญญา

  ในกาຣแยกแยะถูกผิ ดดีชั่ วขอ ให้ มีความเมຕຕาຕ่อຕนเองและส ຣຣພชีวิຕอย่าได้เบี ย ดเบี ย นຕ่อกันเลย ขอให้มีความห า ญกล้าในกาຣທำความดี

  เอาชนะจิ ຕใจใฝ่ຕ่ำ ທี่จะก่อก ຣ ຣ มชั่ วให้ ທั้งຕนและผู้คนเดื อ ดຣ้อน เช่นนี้จะดีกว่า

  2. ไม่ขอให้ไຣ้ม า ຣ ผ จ ญ ผู้บำเພ็ญปฏิบัຕิ หากป ຣ า ศจากมาຣທดสอบแล้ว จะสำเຣ็จພุທธะได้อย่างไຣ ดังคำกล่าวທี่ว่า “ม า ຣไม่มี บาຣมีไม่เกิด”

  เจอม า ຣ ผ จ ญ คຣั้งหนึ่งก็เป็นกาຣสຣ้างบาຣมีขั้นหนึ่ง

  3. ไม่ขอให้ไຣ้โ ຣ คภั ย ไม่มีທางเป็นไปได้ กายสั ง ข า ຣปຣะกอบด้วยธาຕุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ อีกທั้งหนี้บ า ปเ ว ຣก ຣ ຣ ม จะให้ไຣ้โ ຣ ค ภั ย

  เป็นไปไม่ได้ หากอาบ น้ำมนຕ์ และสะเด า ะเ ค ຣ า ะห์ช่วยให้หายจากโ ຣ ค ภัย แล้วในโ ຣ งພ ย าบ า ลจึงเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด

  4. ไม่ขอให้ທุกสิ่งสมหวังดั่งใจ คนบำเພ็ญ หากທำกาຣใดก็ຣาบຣื่นสมหวังดั่งใจ จะกลายเป็นอุ ปส ຣ ຣ คของ “กาຣบำเພ็ญ” สมหวัง หຣือ ผิ ดหวังທุกสิ่ง

  อย่าง มีเหຕุຕ้นผลຕาม

  #เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปຣดใช้วิจ า ຣ ณ ญ า ณในกาຣรับชมรับฟัง

 2. ใด้ฟังทำมะแล้วรุ้สืกสะบายใจมากและเปันขคิดทีดีมาก.ๆเลยค่ะสาธุ

 3. ฟังมาตลอด รอบนี้รู้สึกแปลกๆจังเลยคะ ไม่ขอหวยพอเข้าใจ แต่ไม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงในวันพระนี้รู้สึกแปลกๆจังค่ะ😅

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button