\”พุทธวจน\” วิธีแก้ความตื่นตระหนก กับผัสสะรอบตัว เพราะยังไม่มีธรรมเป็นเกาะ | ผัสสะ

\”พุทธวจน\” วิธีแก้ความตื่นตระหนก กับผัสสะรอบตัว เพราะยังไม่มีธรรมเป็นเกาะ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คิลานสูตร
ว่าด้วยมีตนเป็นเกาะ
[๗๐๘]ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เวฬุวคาม ใกล้เมืองเวสาลี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่า มาเถิด
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเข้าจำพรรษาในเมืองเวสาลีโดยรอบ ตามมิตร ตามสหาย ตามพวก (ของตนๆ) เถิด เราจะเข้าจำพรรษา ณ เวฬุวคามนี้แล ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว เข้าจำพรรษาในเมืองเวสาลีโดยรอบ ตามมิตร ตามสหาย ตามพวก (ของตนๆ).
[๗๐๙]ส่วนพระผู้มีพระภาคทรงเข้าจำพรรษา ณ เวฬุวคามนั้นแหละ เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเข้าจำพรรษาแล้ว อาพาธกล้าบังเกิดขึ้น เวทนาอย่างหนักใกล้มรณะเป็นไปอยู่ ได้ยินว่า ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาคทรงพระดำรงสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้น ไม่ทรงพรั่นพรึง ครั้งนั้น พระองค์ทรงพระดำริว่า การที่เรายังไม่บอกภิกษุผู้อุปัฏฐาก ยังไม่อำลาภิกษุสงฆ์ แล้วปรินิพพานเสียนั้น หาสมควรแก่เราไม่ ไฉนหนอ เราพึงขับไล่อาพาธนี้เสียด้วยความเพียร แล้วดำรงชีวิตสังขารอยู่ ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงขับไล่พระประชวรนั้น ด้วยความเพียร แล้วทรงดำรงชีวิตสังขารอยู่ ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงหายจากพระประชวรแล้ว ทรงหายจากความไข้ไม่นาน ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ในร่มแห่งวิหาร.
[๗๑๐]ลำดับนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เห็นพระผู้มีพระภาค ทรงอดทน ข้าพระองค์เห็นพระผู้มีพระภาคทรงยังอัตภาพให้เป็นไป กายของข้าพระองค์ประหนึ่งจะงอมระงมไป แม้ทิศทั้งหลาย ก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์ แม้ธรรมทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ เพราะความประชวรของพระผู้มีพระภาค แต่ข้าพระองค์มาเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่า พระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงปรารภภิกษุสงฆ์ แล้วตรัสพระพุทธพจน์อันใดอันหนึ่ง จักยังไม่เสด็ปรินิพพานก่อน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
ดูกรอานนท์ ก็บัดนี้ ภิกษุสงฆ์จะยังมาหวังอะไรในเราเล่า ธรรมอันเราแสดงแล้ว กระทำไม่ให้มีในภายใน ไม่ให้มีในภายนอก กำมืออาจารย์ในธรรมทั้งหลายมิได้มีแก่ตถาคต ผู้ใดพึงมีความดำริฉะนี้ว่า เราจักบริหารภิกษุสงฆ์ หรือว่าภิกษุสงฆ์ยังมีตัวเรา เป็นที่เชิดชู ผู้นั้นจะพึงปรารภภิกษุสงฆ์ แล้วกล่าวคำอันใดอันหนึ่งแน่นอน
ดูกรอานนท์ ตถาคตมิได้มีความดำริอย่างนี้ว่า เราจักบริหารภิกษุสงฆ์ หรือว่าภิกษุสงฆ์ มีตัวเราเป็นที่เชิดชู ดังนี้ ตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอันใดอันหนึ่งทำไมอีกเล่า บัดนี้เราก็แก่เฒ่า เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัยแล้ว วัยของเราเป็นมาถึง ๘๐ ปีแล้ว เกวียนเก่ายังจะใช้ไปได้ก็เพราะการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ ฉันใด กายของตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยังเป็นไปได้ ก็คล้ายกับเกวียนเก่า ที่ซ่อมแซมแล้วด้วยไม้ไผ่ ฉะนั้น.
[๗๑๑]ดูกรอานนท์ สมัยใด ตถาคตเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิต เพราะไม่กระทำไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวง เพราะดับเวทนาบางเหล่าแล้วอยู่ สมัยนั้น กายของตถาคตย่อมผาสุก เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือ มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิด.
[๗๑๒]ดูกรอานนท์ ก็ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโสมนัส{๑} ในโลกเสีย ดูกรอานนท์ ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มี
สิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือ มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ อย่างนี้แล.
[๗๑๓]ดูกรอานนท์ ก็ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดี ในเวลาที่เราล่วงไปแล้วก็ดี จักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือ มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา ภิกษุเหล่านั้น จักเป็นผู้เลิศ.
จบ สูตรที่ ๙
พุทธวจนปิฏก เล่มที่ ๑๑ หน้าที่ ๒๐๕ข้อที่ ๗๐๘๗๑๓

See also  วิธีเขียนตัวอักษรจีน โดย jiewfudao | การ เขียน อักษร จีน
See also  Foo Fighters - My Hero (Reading + Leeds 2019) | my hero

\

ผัสสะ – 12 ส.ค.61


กำหนดการเวลา ณ ธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/2XRzf5C
กฎระเบียบในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ แตะที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/33Y4a3U
กฎระเบียบในการฟังธรรม ณ อุปัฏฐานศาลา แตะที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3dq2brX
แผนที่ธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/af5Jq9VfGXJE2stu8
เข้าสู่เว็บไซต์ ธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ https://sites.google.com/view/dhammasukviharn
Facebook ธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ https://www.facebook.com/Dhammasukviharn
Line ธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/cnSGkAB
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ธรรมสุขวิหาร ได้ที่ Play Store (Android) แตะที่ลิงค์นี้
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.dhammasukviharn1
ดาวน์โหลดภาพและหนังสือ แตะที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3gNnuoa
วีดีโอแนะนำการฟังธรรม แตะที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3fhBDsX
ติดต่อธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ http://bit.ly/2Y6kcX3

ผัสสะ - 12 ส.ค.61

ปฏิจจสมุปบาท – พุทธทาสภิกขุ


http://www.bia.or.th
https://www.facebook.com/buddhadasaarchives
http://www.dhamma4u.com
ที่มา ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม
๑๖ มกราคม ๒๕๓๑

ปฏิจจสมุปบาท - พุทธทาสภิกขุ

บทสวด ปฏิจจสมุปบาท พุทธวจน โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท
พุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์
ปฏิจจสมุปบาทจากพุทธโอษฐ์ บทสัชฌายะ(สาธยาย)
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
อนุสาสนีปาฏิหาริย์แห่งการสวดสาธยาย
https://youtu.be/KNZfwpZkduI
https://youtu.be/lkqOrenSvfM
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์
อธิบายกฏอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท อย่างละเอียด
https://youtu.be/Gqh1dB7I2Js
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ
ดาวน์โหลดเสียงอ่าน \”พุทธวจน ชุด อานาปานสติ\”
ซึ่งเป็นที่มานี้ได้จาก :
http://watnapp.com/audio
http://watnapp.com/video
พุทธวจน:หนังสือ:
http://watnapp.com/book
ดาวน์โหลด http://watnapp.com/files
ETipitaka+ (ค้นหาพุทธวจน)
http://etipitaka.com/
FAQ คำถามที่พบบ่อย
http://bhikkhukukrit.com/
พุทธวจน 6 อานาปานสติ
https://youtu.be/wgP0kV5R0Aw
เนื้อหาเสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ มีดังนี้
1.พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอยู่ตลอดพรรษากาลเป็นอันมาก
ด้วยวิหารธรรมคือ อานาปานสติสมาธิ
2.อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ
3.เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้ สติปัฏฐาน ๔
โพชฌงค์ ๗ วิชชาและวิมุตติ บริบูรณ์
4.การเจริญอานาปานสติ (ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร)
5.อานาปานสติ เป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพาน
6.แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (แบบที่หนึ่ง)
7.แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (แบบที่สอง)
8.เจริญอานาปานสติ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน
9.ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่อานาปานสติภาวนา
10.นิวรณ์เป็นเครื่องทำากระแสจิตไม่ให้รวมกำาลัง
11.ข้อควรระวัง ในการเจริญสติปัฏฐานสี่
คำถามที่พบบ่อย
https://faq.watnapp.com/
http://etipitaka.com/
ที่มา :http://watnapp.com/
กราบขอบพระคุณท่าน พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง และภัณเต ทุกท่าน ที่เปิดธรรมที่ถูกปิด
กราบขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

See also  รู้วิธีฟังเพียงนิด เปลี่ยนชีวิตคุณได้: ฟังเปลี่ยนชีวิต EP1 / นิ้วกลม x อ.เอเชีย | ความหมายของพัฒนาการ

บทสวด ปฏิจจสมุปบาท พุทธวจน โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล

วิธีสังเกตุ ผัสสะทางใจ [ ใจ + ธรรมารมณ์ + มโนวิญญาณ ] l พุทธวจน l พระอาจารย์คึกฤทธิ์ l


รายการยามเช้า
เสียงพระอาจารย์คึกฤทธิ์ นำสวดปฎิจสมุปบาท นำนั่งสมาธ
วิธีสังเกตุ ผัสสะทางใจ [ ใจ + ธรรมารมณ์ + มโนวิญญาณ ]เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า พุทธวจน ตถาคต

วิธีสังเกตุ ผัสสะทางใจ  [ ใจ + ธรรมารมณ์ + มโนวิญญาณ ] l พุทธวจน l พระอาจารย์คึกฤทธิ์ l

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Leave a Comment