ดนตรีเพื่อสมาธิ4 (ผ่อนคลาย บำบัดความเครียด) Meditation music | ดนตรี บำบัด คือ

ดนตรีเพื่อสมาธิ4 (ผ่อนคลาย บำบัดความเครียด) Meditation music


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิดีโอธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น มิได้มีการจำหน่ายค้าขายและหวังผลไรแต่ประการใด ซึ่งทางผู้จัดทำมิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ บทสวดมนต์และภาพเหล่านี้ ทางผู้จัดทำมิได้มีเจตนาใดๆ นอกเหนือจาก ต้องการเผยแพร่ธรรมะ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และพระโพธิสัตว์บูชา เพื่อต้องการให้ผู้รับฟังรับชมได้คลายจากความทุกข์ และมีความสุขในชีวิต ซึ่งทางข้าพเจ้าต้องขออภัยทางเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลาย มา ณ ที่นี้ด้วย ทางผู้จัดทำขอขอบพระคุณเจ้าของลิขสิทธ์ ภาพและเสียงทั้งหลาย และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านด้วยเป็นอย่างดี ในการเผยแพร่ธรรมะในครั้งนี้
ข้าพเจ้าขอถวายบุญกุศลจากการเผยแพร่ธรรมะนี้ แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอรหันตเจ้าทุกๆ พระองค์ พระสงฆ์ทั้งหลาย
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ ไปให้ทุกรูปทุกนาม ทั้ง20พรหมโลก 6ชั้นเทวโลก มนุษโลก มารโลก ยมโลก อบายภูมิทั้ง4 มีนรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน และในหมื่นโลกธาตุ กับอีกแสนจักรวาลพิภพ ทั้งที่ มนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตร และศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุขเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าพึงจะได้รับ ณ กาลบัดนี้เทอญ

ดนตรีเพื่อสมาธิ4 (ผ่อนคลาย บำบัดความเครียด) Meditation music

ดนตรีบำบัด คือ..อะไร


ปัจจุบันมีบางโรงพยาบาล เริ่มมีการนำ “ดนตรีบำบัด” มาใช้ร่วมในการบำบัดรักษากันมากขึ้น วันนี้ขอนำข้อมูลในเรื่องดังกล่าวมาเผยแพร่ และได้ขอเข้าไปสัมภาษณ์คุณครูภานุ เจริญเสริมสกุล นักดนตรีบำบัด บ้านครูภานุมาให้ได้ชมกัน
ดนตรีบำบัด คืออะไร
ดนตรีบำบัดเป็นการนำเอาองค์ประกอบของดนตรี เช่น ทำนอง เพลง อัตราจังหวะ ความดังเบามาเป็นเครื่องมือ โดยการนำมาใช้จะต้องอ้างอิงวิธีการบำบัดจากงานวิจัยทางดนตรีบำบัดเชื่อถือได้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง เสริมสร้างทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ โดยไม่หวังผลทางด้านทักษะทางดนตรี นักดนตรีบำบัดจะต้องจบทางด้านดนตรีบำบัดมาโดยตรง
และมีทักษะความสามารถทางด้านดนตรีบำบัดที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ในการบำบัด นักดนตรีบำบัดจะต้องวางแผนตั้งเป้าหมายในการบำบัด ตามความต้องการจำเป็นของผู้เข้ารับบริการ มีทักษะในด้านการผูกสัมพันธ์กับผู้เข้ารับบริการเพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ therapuetic relations ทำการบำบัดประเมินผล ติดตามความก้าวหน้า
ดนตรีบำบัดมีประโยชน์อย่างไร
ดนตรีบำบัดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมสุขภาพ จัดการความเครียด บรรเทาอาการความเจ็บปวด ส่งเสริมการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับระบบความจำ พัฒนาความสามารถทางด้านการสื่อสาร และส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่างกาย เป็นต้น
เป้าหมายในการทำดนตรีบำบัด
เพื่อปรับปรุง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับบริการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาการในด้านต่าง ๆ 5 ด้านเป็นหลัก คือ
1. พัฒนาด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่
2. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ ลดความเครียด วิตกกังวล
3. พัฒนาด้านการรับรู้ เรียนรู้ การคิด จดจำ และความเข้าใจ
4. พัฒนาการด้านสังคม ส่งเสริมการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน สร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
5. พัฒนาการด้านการสื่อสาร การรับส่งข้อมูล การฟัง การแสดงออก
ทำไมถึงได้ใช้บำบัดเกี่ยวกับอาการลักษณะไหน ?
Population ที่นักดนตรีบำบัด Served นั้นหลากหลายมาก ตั้งแต่เด็กแรกเกิดที่อยู่ใน(Neonatal Intensive Care Unit NICU) จนถึง ผู้ป่วยประคับประคอง หรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care) ผู้ที่มีปัญหาทางด้านระบบประสาท เช่น เด็กที่มีภาวะออทิซึม เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ LD หรือ เด็กวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ที่ภาวะทางจิตเวช เช่น เด็กติดเกมส์ ผู้ใหญ่ที่เป็นโรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า อารมณ์แปรปวน
ผู้ที่มีภาวะทางด้านสุขภาพที่เกิดความถดถอยของร่างกาย ที่ต้องได้รับการฟื้นฟู (Rehabilitaion) เช่น ผู้ป่วยเรื่องโรคสมองขาดเลือด (Stroke) ผู้สูงอายุที่ภาวะ Alzaimer\u002639;s Pakinson
การใช้ดนตรีบำบัดกับเด็กติดเกมส์
ดนตรีบำบัด เชิงบูรณาการ ออกแบบกิจกรรมดนตรีบำบัดโดยใช้ การฟังเพลง ร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรี ด้นสด กิจกรรมเคลื่อนไหว แต่งเพลง วิเคราะห์เนื้อเพลง ให้กิจกรรมสนับสนุนทักษะทางด้านอารมณ์ สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ดนตรีทำให้รู้สึกดีขึ้น มีงานวิจัยสนับสนุนว่า การฟังเพลงทำให้ระดับของโดปามีนสูงขึ้น ขณะที่ฟังเพลงหรือทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ
ดนตรีลดความวิตกกังวล ลดความตรึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองส่งเสริมความรู้สึกในแง่ดี
ดนตรีสร้างสมาธิ เช่น เวลาเราร้องเพลงเราจะต้อง Focus กับเพลงที่เราร้องอยู่ ลดความเบื่อหน่าย อาการซึมเศร้า
ขั้นตอนการทำดนตรีบำบัด
นักดนตรีบำบัดเริ่มกระบวนการด้วยการสร้างความคุ้นเคยให้เกิดความไว้เนื้อเชื้อใจ และเริ่มประเมินผู้เข้ารับบริการว่าเกิดปัญหาใดบ้าง จะใช้กิจกรรมแก้ไขปัญหาได้อย่างไร โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วางแผนกลยุทธ์ในการทำบำบัดและทำกิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อทำให้เกิดการแทรกแซงปรับเปลี่ยน หลังจากทำเสร็จก็ประเมินผลการบำบัด เมื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็เข้าสู่การยุติการบำบัดกิจกรรมดนตรีบำบัด
แนวทางหลักๆ นั่นคือ
1. Receptive Music Therapy การฟังและตอบสนองต่อดนตรี
เสียงดนตรี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและอารมณ์โดยตรง กระตุ้นความรู้สึก อารมณ์ ความคิด
2. Active Music Therapy การเล่นดนตรี ด้นสด การร้องเพลง วิเคราะห์เนื้อเพลงและแต่งเพลง

See also  ASMR | ท่องศัพท์จนหลับไป ในสายฝน | Rhyme Time (Rainy Night V.) | คำนี้ดี SLEEPY EP.5 | ผ่านไปด้วยดี ภาษาอังกฤษ

ดนตรีบำบัด  คือ..อะไร

ดนตรีบำบัด สำหรับคนสมาธิสั้น ( ADHD music treatment)


ดนตรีผ่อนคลายความเครียด บำบัดอาการสมาธิสั้น ช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดนตรีบำบัด สำหรับคนสมาธิสั้น  ( ADHD music treatment)

Relaxing Music \u0026 Soft Rain Sounds: Relaxing Piano Music, Sleep Music, Peaceful Music ★148


See also  ชุมนุมเรือรบพันธมิตรสหรัฐ อวดแสนยานุภาพโชว์จีน : [คุยผ่าโลก World talk] | อุณหภูมิ สหรัฐอเมริกา

Relaxing music with soft rain sounds that can be described as relaxing piano music, sleep music, peaceful music and romantic music. Stream or download music from Soothing Relaxation: https://soothingrelaxation.lnk.to/listenYL
💿 Track information:
Title: You \u0026 Me
Composer: Peder B. Helland
Index: ★148
Album: Rainy Days
Buy or stream this album: https://soothingrelaxation.com/products/rainydaysalbum
Buy this track: https://soothingrelaxation.com/products/youme
License this track: https://soothingrelaxation.com/products/youmelicense
Sheet music: https://soothingrelaxation.com/products/youmesheetmusic
Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=zjSX5f7oUVU
Follow Soothing Relaxation on…
Soothing Relaxation: https://soothingrelaxation.lnk.to/websiteYL
Facebook: https://soothingrelaxation.lnk.to/FacebookYL
Instagram: https://soothingrelaxation.lnk.to/InstagramYL
Spotify: https://soothingrelaxation.lnk.to/listenYL/spotify
Apple Music: https://soothingrelaxation.lnk.to/listenYL/applemusic
YouTube Music: https://soothingrelaxation.lnk.to/listenYL/youtubemusic
Amazon Music: https://soothingrelaxation.lnk.to/listenYL/amazonmusic
Deezer: https://soothingrelaxation.lnk.to/listenYL/deezer
Follow Peder B. Helland on…
Website: https://pederbhelland.lnk.to/websiteYL
Facebook: https://pederbhelland.lnk.to/facebookYL
Instagram: https://pederbhelland.lnk.to/instagramYL
Listen to our playlists on other music services: https://www.soothingplaylists.com/
Listen to more relaxing music: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ_PIlf6OzqL3BE0rB6clb9IzLLkkSKUF
Get a free music download and stay updated with our newsletter: https://soothingrelaxation.lnk.to/newsletterYL
📜 Message from the composer and creator of Soothing Relaxation:
\”I am a composer from Norway and I started this channel with a simple vision: to create a place that you can visit whenever you want to sit down and relax. I compose music that often can be described as sleep music, calm music, yoga music, study music, peaceful music, beautiful music and relaxing music. I love to compose music and I put a lot of work into it.
Thank you very much for listening and for leaving feedback. Every single day I am completely astonished by all your warm support and it really inspires me to work even harder on my music. If you enjoy my work, I would be very happy if you decided to subscribe and join our community. Have a wonderful day or evening!\”
Peder B. Helland, composer for Soothing Relaxation
© Copyright:
Music composed/arranged by Peder B. Helland.
Footage/photos licensed from:
• Pond5: photosoup
☀️ Relevant hashtags:
relaxingmusic, relax, soothingrelaxation, music, sleep

See also  #สัญญาณเตือนการแท้งบุตร | แทงลูก

Relaxing Music \u0026 Soft Rain Sounds: Relaxing Piano Music, Sleep Music, Peaceful Music ★148

ดนตรีบำบัด ช่วยใหรู้สึกผ่อนคลายลดความวิตกกังวล เสริมสร้างสมาธิ


ดนตรีบำบัดอารมณ์ ด้วยเสียงธรรมชาติ ช่วยให้จิตใจสงบ เพลงบรรเลงเพื่อการฝึกสมาธิ
ดนตรีบำบัดช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลิกภาพ เช่น ช่วยเพิ่มความมั่นใจและการกล้าแสดงออก เด็กที่มีปัญหาด้านการพูด ช่วยแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้น อาจใช้ดนตรีกระตุ้นให้เด็กสามารถพูดและฟังได้ดีขึ้น ช่วยเด็กให้เรียนรู้ในการฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเอง ช่วยให้เกิดจินตนาการ และการฝึกคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว การทำงานสอดประสานกันของอวัยวะส่วนต่าง ๆ เช่น ตาและมือ และยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ

ดนตรีบำบัด ช่วยใหรู้สึกผ่อนคลายลดความวิตกกังวล เสริมสร้างสมาธิ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Leave a Comment